OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Firma Flaregames GmbH („Flaregames“/„my“) zobowiązuje się chronić prywatność swoich użytkowników („użytkownicy“ / „Państwo“) w zakresie przetwarzania danych osobowych. Flaregames przestrzega obowiązujących wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Stworzyliśmy niniejszy dokument, by powiadomić naszych użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących korzystania z danych osobowych przez Flaregames lub chęci odwołania udzielonej wcześniej zgody prosimy o kontakt z nami i podanie nam informacji o używanej grze, platformie i serwerze.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych w witrynach obsługiwanych przez Flaregames, zwłaszcza Flaregames.com („witryna“) i aplikacjach mobilnych, jak również gier oferowanych do pobrania za pośrednictwem takich portali jak Apple App Store i Google Play Store („gry“ lub „aplikacje“).

Nasze aplikacje oferujemy wyłącznie osobom, które ukończyły 16 lat. To oznacza, że nie przetwarzamy danych osób poniżej 16 roku życia.

 1. Nazwa i adres administratora (osoby kontrolującej Państwa dane)

Administratorem do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także wszelkich innych regulacji związanych z ochroną danych jest:

Flaregames GmbH

Duisburger Str. 6

10707 Berlin, Niemcy

E-mail: privacy@flaregames.com

Strona internetowa: www.flaregames.com

 1. Zewnętrzny inspektor ds. ochrony danych: Prof. Dr. Christian Rauda Specjalista ds. przepisów w zakresie technologii informacyjnych zatwierdzony przez zarząd GRAEF Rechtsanwälte Digital Part GmbB Jungfrauenthal 8 20149 Hamburg Telefon +49.40.80 6000 9-0 Faks +49.40.80 6000 9-10 E-mail dpo@flaregames.com Strona internetowa www.graef.eu

 2. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

3.1   Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych Jako podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych otrzymanych za zgodą osoby, której dane dotyczą, służy art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

Jako podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, służy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ma to także zastosowanie do operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym ciążącym na naszej firmie, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszają na nas żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, jako podstawa prawna dla takiego przetwarzania służy art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO służy jako podstawa prawna tam, gdzie przetwarzanie danych jest niezbędne do zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, w sytuacji gdy interesy, prawa podstawowe ani podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad prawnie uzasadnionym interesem naszej firmy lub osoby trzeciej.

3.2   Usuwanie danych, okres przechowywania Usuniemy lub zablokujemy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższe okresy, jeżeli wymagają tego przepisy europejskie lub krajowe zawarte w rozporządzeniach UE, ustawach lub innych regulacjach, które regulują pracę administratora. Dane są także blokowane lub usuwane pod koniec okresu zatrzymywania określonego przez jeden z powyższych przepisów, chyba że istnieje obowiązek przechowywania danych przez dłuższy okres do celu realizacji lub zawarcia umowy.

3.3   Bezpieczeństwo danych Zawsze dokładamy starań, by wprowadzić rozsądne rozwiązania zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych, wykorzystaniu Państwa danych osobowych lub manipulowaniu Państwa danymi osobowymi oraz minimalizujące ryzyko wystąpienia tych incydentów. Przekazywanie danych osobowych, niezależnie od tego, czy dane są przekazywane osobiście, przez telefon czy za pośrednictwem Internetu, jest w sposób nieuchronny obarczone pewnym ryzykiem, a żaden system technologiczny nie jest całkowicie odporny na manipulacje lub sabotaż.

Wszystkie zebrane od Państwa dane przetwarzamy zgodnie z niemieckimi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Wszyscy nasi pracownicy podlegają przepisom o tajemnicy danych i ochronie danych i zostali o tym odpowiednio poinstruowani. W czasie dokonywania płatności Państwa dane będą przekazywane z użyciem technologii szyfrowania SSL.

 1. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych za pośrednictwem witryny i aplikacji

4.1    Z naszej witryny mogą korzystać wszyscy użytkownicy bez konieczności rejestrowania się. Zbierane są następujące dane: protokół internetowy, adres IP, URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie i żądanie pliku, data i godzina dostępu, typ przeglądarki i system operacyjny, odwiedzana przez Państwa strona, ilość przekazanych danych, status dostępu (przesyłanie pliku, plik nie znaleziony itd.), czas trwania i częstotliwość użycia. Te dane są też przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

4.2    Każdy przypadek dostępu zarejestrowanego użytkownika do witryny i każdy dostęp do plików spowoduje przekazanie do naszego serwera następujących danych dostępowych charakteryzujących użycie: protokół internetowy, skrócony adres IP, odpowiednie urządzenie, identyfikatory wyświetlania reklam lub identyfikator użytkownika, URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie i żądanie pliku lub ID sieci społecznościowej, jeżeli skorzystali z niej Państwo do zalogowania się, data i godzina dostępu, terytorium, z jakiego pobrano grę, stan, w którym uzyskano dostęp do gry, typ przeglądarki i system operacyjny, odwiedzona przez Państwa strona, ilość przekazanych danych, status dostępu (przesyłanie pliku, plik nie znaleziony itd.), czas trwania i częstotliwość użycia, rodzaj urządzenia, ustawienia językowe, data pobrania gry, liczba dni od pobrania gry, nazwa i liczba gier od Flaregames, w których użytkownik jest zarejestrowany. Flaregames przechowuje również wyniki gier, osiągnięte poziomy i inne dane związane z grami, których wymagamy, by móc obsługiwać grę dla użytkownika. Ponadto przechowujemy dane w celu umieszczania komunikatów reklamowych, zwłaszcza komunikatów reklamowych, które zostały dostarczone użytkownikowi. Zbieramy informacje na temat identyfikatora sieci reklamowej użytkownika oraz informacje o tym, czy użytkownik znalazł grę w wyniku kampanii reklamowej.

4.3    Aby zwiększyć naszym użytkownikom satysfakcję z gry, Flaregames będzie zbierać informacje na temat czasu korzystania, na temat tego, ile razy gra została włączona, na temat protokołu internetowego, adresu IP, typu urządzenia i systemu operacyjnego, ilości przekazanych danych, statusu dostępu (przesyłanie pliku, plik nie znaleziony itd.), nazwy awatara, wersji znacznika pobierania i gry, jak również kwot/tokenów, które Państwo zainwestowali w funkcje gry. Te dane można wykorzystywać do generowania zanonimizowanych statystyk, które pomagają Flaregames w ulepszaniu aplikacji i gier dla użytkownika, naprawianiu błędów i ulepszaniu naszych usług. Dane nie są wykorzystywane w żadnym innym celu, w szczególności związanym z osobą, której dane dotyczą. Dane te zostaną usunięte niezwłocznie, gdy nie będzie już potrzeby ich przechowywania, użytkownik zażąda ich usunięcia lub przepisy prawa zabronią (dalszego) przechowywania danych. Dane mogą zostać usunięte jedynie wtedy, gdy usunięcie nie jest niezgodne z ustawowym obowiązkiem w zakresie zatrzymywania danych.

Co do zasady, Flaregames będzie zbierać i wykorzystywać wyłącznie dane osobowe wyraźnie ujawnione przez użytkownika, tj. w czasie rejestracji lub logowania, w celu wzięcia przez uczestnika udziału w konkursach z nagrodami lub korzystania z płatnych usług. Dane osobowe to dane zawierające informacje o okolicznościach osobistych lub faktycznych (np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail). Umowne korzystanie z gier wymaga zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkownika przez sklepy. Flaregames nie ma kontroli nad tym rodzajem zbierania danych i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Google Play i Apple App Store, Windows Store oraz inne sklepy można uzyskać, zapoznając się z oświadczeniem o ochronie danych danego sklepu. Flaregames przetwarza te dane w zakresie, w jakim jest to wymagane przez te sklepy i niezbędne do pobierania gier na urządzenie użytkownika, jak również w celu obsługi gier. Dane te nie są przechowywane do żadnych innych celów. Użytkownik może mieć obowiązek ujawnienia dodatkowych danych, takich jak jego pełne imię i nazwisko, adres itp., w celach związanych z umownym korzystaniem z gier oraz realizacji umowy licencyjnej zaakceptowanej poprzez pobranie aplikacji, a w szczególności danych związanych z użyciem płatnych usług przez użytkownika (tj. pobieraniem płatnych aplikacji lub dokonywaniem zakupów w grze). Flaregames nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych płatniczych (numeru rachunku bankowego, danych dotyczących kart kredytowych itp.). Istnieje możliwość zapisania identyfikatorów Google Play oraz identyfikatorów Game Center, co pozwoli na logowanie się z wielu urządzeń. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną do tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.9 Cel przetwarzania danych Tymczasowe przechowywanie przez system adresu IP użytkownika jest niezbędne do realizacji usług na komputerze użytkownika. Wymaga to, by adres IP użytkownika został zachowany przez czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zagwarantowanie bezbłędnego działania usług. Dane pomagają nam też w optymalizacji witryny oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów komputerowych. Dane nie są analizowane w celach marketingowych. Są one analizowane wyłącznie w celach statystycznych.

Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego przechowywania adresów IP i plików dziennika w celu monitorowania zgodności z warunkami korzystania i zasadami gier. Ma to w szczególności na celu zapobieganie ewentualnym nadużyciom, badanie przypadków nadużycia i udostępnianie w tym celu danych dotyczących konkretnego przypadku organom prowadzącym dochodzenie. We wszystkich pozostałych przypadkach przed przeprowadzeniem innej analizy dane zostaną zanonimizowane w najszerszym możliwym zakresie. Pod koniec okresu przechowywania adres IP i pliki dziennika zostaną całkowicie usunięte, chyba że podlegają ustawowym obowiązkom w zakresie zatrzymywania danych lub są przedmiotem zainteresowania w toczącym się postępowaniu karnym bądź dochodzeniu dotyczącym nielegalnego użycia.

Nasz prawnie uzasadniony i przeważający interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest oparty na tych celach.

4.10        Okres przechowywania Dane zostaną usunięte niezwłocznie, gdy nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępniania witryny, ma to miejsce z chwilą zakończenia danej sesji.

Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce po upływie maksymalnie siedmiu dni. W niektórych innych przypadkach Państwa dane mogą być przechowywane przez dłuższe okresy. W takich sytuacjach adresy IP użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane, w wyniku czego nie będzie już możliwości identyfikacji klienta uzyskującego dostęp.

4.11        Państwa prawo do sprzeciwu i zakwestionowania decyzji Zbieranie danych w celu udostępnienia witryny i przechowywanie danych w plikach dziennika jest zasadniczym wymogiem funkcjonowania witryny. W związku z tym użytkownik nie może sprzeciwić się takiemu zbieraniu danych.

 1. Logowanie za pośrednictwem platformy zewnętrznej

5.1  Logując się do gier za pośrednictwem zewnętrznego konta użytkownika, takiego jak konto w portalu Facebook lub Google+ lub innych sieciach społecznościowych, użytkownik udziela zgody na dostęp do poniższych informacji oraz ich przechowywanie:

określonych informacji na temat konta lub profilu posiadanych przez danego usługodawcę zewnętrznego lub określonych informacji przechowywanych w plikach cookie pobranych na urządzenie użytkownika przez platformę zewnętrzną.

5.2  Flaregames udostępni te informacje usługodawcy zewnętrznemu w celu korzystania z nich przez tego usługodawcę zewnętrznego zgodnie z warunkami korzystania i ustawieniami prywatności tego usługodawcy zewnętrznego.

5.3  Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia logowania, jeżeli chce zapobiec wymianie danych z portalem Facebook, Google lub innymi sieciami społecznościowymi, z których wcześniej korzystał do logowania się do naszych serwisów.

 1. Ujawnianie danych osobom trzecim; przetwarzanie (danych) na podstawie umowy

6.1  Dane osobowe użytkownika będą traktowane w sposób poufny i zasadniczo będą ujawniane usługodawcom lub wykonawcom zewnętrznym jedynie za wyraźną zgodą użytkownika lub jeżeli ujawnienie jest niezbędne do realizacji umowy, odpowiedzi na zapytanie lub zapewnienia klientowi wsparcia. Flaregames współpracuje z dostawcami, którzy zbierają i opracowują dane statystyczne, a także dostawcami usług informatycznych (tj. usług centrów informatycznych, hostingu, tworzenia kopii zapasowych i baz danych). Prawnie uzasadnione interesy użytkownika są brane pod uwagę zgodnie z wymogami ustawowymi. Usługodawcy zewnętrzni mają ustawowy obowiązek traktowania danych w sposób poufny i bezpieczny, a także mogą korzystać z danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji swoich obowiązków. W zakresie, w jakim świadczące usługi spółki zewnętrzne przetwarzają dane na podstawie umowy, przestrzegane są ustawowe wymogi dotyczące przetwarzania (danych) na podstawie umowy.

6.2  We wszystkich innych sytuacjach dane osobowe są ujawniane wyłącznie, gdy jest to wymagane w celu ochrony innych użytkowników, w celu ścigania przestępstw lub w sposób dozwolony na mocy ustawowych regulacji w zakresie ochrony danych. W niektórych przypadkach możemy mieć obowiązek ujawnienia danych na podstawie wymogów ustawowych (tj. ujawnianie organom prowadzącym dochodzenie). Ujawnienie jest zawsze ograniczone i obejmuje to, co niezbędne, prawnie dozwolone lub nakazane.

6.3  Udzielona nam wcześniej zgodna na ujawnianie danych może być odwołana w dowolnym czasie i bez podawania przyczyn.

 1. Modyfikacja i usunięcie

Flaregames może, wedle własnego uznania lub na żądanie użytkownika, uzupełnić, poprawić lub usunąć dowolne dane osobowe przechowywane przez Flaregames w związku z funkcjonowaniem niniejszej witryny lub gier, jeżeli dane te są niepełne, niepoprawne lub nieaktualne. Flaregames przestrzega wymogów ustawowych i usuwa dane osobowe niezwłocznie po otrzymaniu od użytkownika takiego żądania, chyba że ustawowe obowiązki w zakresie zatrzymywania danych to uniemożliwiają.

 1. Użycie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. sesyjne pliki cookie lub pliki cookie typu flash. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub odpowiednio przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Plik cookie może zostać umieszczony w systemie komputerowym użytkownika, gdy wejdzie on na jedną z naszych stron internetowych. Taki plik cookie zawiera sekwencję znaków, która pozwala na jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wejściu na stronę internetową. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie są dostępne bez użycia plików cookie. Zastosowanie tych funkcji wymaga, by po przejściu na inną stronę internetową przeglądarka została rozpoznana. Dane osobowe użytkownika zbierane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie będą wykorzystywane do ustalenia tożsamości użytkownika ani do tworzenia profili użytkowników. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą tych plików cookie stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody użytkownika używamy również tzw. trwałych plików cookie, które pozostaną aktywne po zakończeniu sesji (pliki cookie używane po zakończeniu sesji). Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą tych rodzajów plików cookie stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Te pliki cookie służą w szczególności do tego, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna.

Listę plików cookie używanych na naszej stronie internetowej oraz opisy tych plików cookie można znaleźć TUTAJ.

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane do naszych systemów komputerowych. Oznacza to, że użytkownik ma przez cały czas pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej użytkownika można dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookie zapisane na swoim komputerze. Może też zmienić ustawienia swojego systemu, aby automatycznie usuwał pliki cookie. Niektóre z funkcji oferowanych na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w przypadku dezaktywowania plików cookie.

 1. Łącza do innych witryn

Nasza witryna może okresowo zawierać interaktywne odesłania (tak zwane łącza), za które Flaregames nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Flaregames nie kontroluje zawartości ani wyglądu zewnętrznych witryn, do których prowadzą łącza, ani serwisów internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem naszych stron. Za wygląd, zawartość i zgodność z wymogami w zakresie ochrony danych wyłączną odpowiedzialność ponoszą odpowiedni operatorzy.

 1. Powiadomienia push

10.1        Opis i zakres przetwarzania danych Mogą Państwo skonfigurować swoje urządzenie, by pozwalało nam na wysyłanie Państwu powiadomień push o aktualizacjach gier i innych ważnych informacjach. Ustawieniami powiadomień push można zarządzać w „opcjach“ lub „ustawieniach“ aplikacji mobilnej lub w ustawieniach urządzenia.

10.2        Podstawa prawna przetwarzania danych Podstawę prawną do przetwarzania danych do celów umowy stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

10.3        Okres przechowywania Dane będą przechowywane do czasu usunięcia ich przez użytkownika.

10.4 Państwa prawo do sprzeciwu i zakwestionowania decyzji W przypadku urządzeń mobilnych Apple: Należy otworzyć ustawienia na urządzeniu mobilnym (np. iPhonie lub iPadzie) i w menu wybrać pozycję „Prywatność“. Można wyłączyć śledzenie reklam w znajdującej się w menu pozycji „Reklamy“.

W przypadku urządzeń z systemem operacyjnym Android: Należy otworzyć ustawienia znajdujące się na liście aplikacji i wybrać przycisk „Reklamy“. Po otwarciu okna reklam można wyłączyć identyfikator wyświetlania reklam.

 1. Ochrona Państwa danych

Zawsze dokładamy starań, by wprowadzić rozsądne rozwiązania mające na celu zapobieżenie nieupoważnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych, wykorzystaniu Państwa danych lub manipulowaniu Państwa danymi oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia tych incydentów. Wszyscy nasi pracownicy zostali poinstruowani w zakresie ich obowiązków prawnych dotyczących przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych oraz zachowania poufności danych. Przekazywanie danych płatniczych jest chronione za pomocą technologii szyfrowania SSL. Nasza transmisja SSL posiada certyfikat innych organów wystawiających urzędowe certyfikaty.

Przekazywanie danych osobowych, niezależnie od tego, czy dane są przekazywane osobiście, przez telefon czy za pośrednictwem Internetu, jest w sposób nieuchronny obarczone pewnym ryzykiem. Żaden system technologiczny nie jest całkowicie odporny na manipulacje lub sabotaż. Chcemy zwrócić uwagę, że zawsze istnieje ryzyko resztkowe naruszenia ochrony danych przekazywanych przez Internet (np. przesyłanych w wiadomościach e-mail). Nie jest możliwa bezpieczna w razie awarii, gwarantowana ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą (osoby, której dane są zbierane)

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powoduje, że do celów RODO są Państwo osobą, której dane dotyczą. Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo poniższe prawa w stosunku do administratora:

12.1               Prawo do informacji Mogą Państwo żądać, by administrator potwierdził, czy przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe na Państwa temat.

W takim przypadku mogą Państwo żądać, by administrator przekazał Państwu następujące informacje:

cel przetwarzania Państwa danych osobowych; kategorie przetwarzanych danych osobowych; odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; planowany czas przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeżeli brak konkretnych informacji, kryteria ustalania czasu przechowywania; informacje o prawie do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych lub prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora, lub prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; w przypadku gdy dane osobowe nie są zebrane osobiście od osoby, której dane dotyczą – wszystkie dostępne informacje na temat źródeł danych; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – co najmniej tam, gdzie ma to zastosowanie – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo żądać informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym zakresie mogą Państwo żądać informacji na temat wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń w związku z przekazywaniem zgodnie z art. 46 RODO.

12.2               Prawo do sprostowania Mają Państwo prawo żądać, by administrator sprostował lub uzupełnił Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe lub niepełne. Administrator musi sprostować lub uzupełnić dane bez zbędnej zwłoki.

12.3               Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych pod następującym warunkami:

jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych i dadzą administratorowi odpowiedni czas na zweryfikowanie prawidłowości Państwa danych osobowych; jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo zdecydują się nie usuwać swoich danych osobowych, ale wolą żądać ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych; administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich interesów prawnych, lub jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust 1 RODO, ale nie podjęto decyzji, czy prawnie uzasadnione interesy administratora przeważają nad Państwa interesami.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony interesów prawnych, lub w celu ochrony interesów prawnych innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone na podstawie wskazanych powyżej warunków, przed zniesieniem ograniczenia zostaną Państwo powiadomieni przez administratora.

12.4               Prawo do usunięcia danych W każdej chwili mogą Państwo usunąć swoje konto.

12.4.1   Usunięcie obowiązkowe Mogą Państwo polecić administratorowi, by niezwłocznie usunął Państwa dane osobowe. Administrator ma prawny obowiązek usunąć takie dane bez zbędnej zwłoki, o ile zastosowanie ma jedna z poniższych przyczyn:

Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których były zebrane lub wcześniej przetwarzane. Wycofują Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych. Wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją przeważające zgodne z prawem przyczyny do przetwarzania danych lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO. Przetwarzanie Państwa danych było niezgodne z prawem. Usunięcie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego wynikającego z prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Państwa dane zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

12.4.2   Powiadamianie osób trzecich Jeżeli administrator upublicznił Państwa dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe o fakcie, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do wzmiankowanych danych osobowych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

12.4.3   Odstępstwa Nie są Państwo uprawnieni do usunięcia swoich danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest wymagane

do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i prawa do informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO; do celów archiwalnych, do celów badań naukowych lub historycznych w interesie publicznym lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony interesów prawnych.

 1. Prawo do dalszego powiadamiania

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, administrator ma obowiązek powiadomić wszystkich odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały ujawnione, o wzmiankowanym sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniach nałożonych na ich przetwarzanie, chyba że powiadomienie takie nie jest możliwe lub pociąga za sobą nieracjonalny nakład pracy bądź kosztów

Są Państwo uprawnieni do uzyskania informacji o tych odbiorcach od administratora.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe ujawnione przez Państwa administratorowi w ustrukturyzowanym, popularnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto mają Państwo prawo przenieść te dane do innego administratora bez ingerencji ze strony administratora, któremu te dane osobowe zostały początkowo ujawnione, o ile

podstawą do przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub umowa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Kiedy skorzystają Państwo z tego prawa, przysługuje Państwu także prawo do tego, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez jednego administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to możliwe technicznie. Nie może to ograniczać wolności ani praw osób trzecich.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które są potrzebne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Ma to też zastosowanie do profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator zaprzestanie wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub chyba że przetwarzanie danych służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie interesów prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy w dowolnym momencie; ma to też zastosowanie do profilowania związanego z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne, bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE.

 1. Prawo do wycofania zgód dotyczących ochrony danych

Mają Państwo prawo wycofać udzieloną wcześniej zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołałaby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie by na Państwa wpłynęła. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja

jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem, jest dozwolona prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Te decyzje nie mogą jednak być podejmowane w oparciu o dane osobowe należące do szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych przysługujących Państwu administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.